Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS

Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS

                                                                                            WYKAZ Nr 9/TBSP/2017

                                                                                              z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Aktualne zagospodarowanie

Stawka czynszu  rocznie netto

1.

 

10/4

4153 Dąbie 153

Pszenna 10

KW 80420

 

400

 

 

 

uprawa warzyw -  kontynuacja dzierżawy (na kolejne 3 kata)

 

 

          15,73 zł

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca  za każdą 1/12 część opłaty rocznej

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegaćpodwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm).

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem aneksu do umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, aneks do umowy zostanie zawarty wg nowych stawek dzierżawy bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

                                                                                          Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                     od dnia 04 maja 2017 r. do dnia 24 maja 2017 r.