Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin

WYKAZ Nr 9/TBSP/2018

   z dnia 12 marca 2018 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015. KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

 

L.p

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja (ulica, księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie )

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

 

40/15

1037 Śródmieście

 

   Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego SZ1S/00166651/1

24,00 m2

 

działalność gastronomiczna

 

 

      967,92 zł

 

 

 2.000 zł

 

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 

 

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm.).

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego, grunt kierowany jest ponownie na przetarg - bez zwrotu poniesionych kosztów.

Uwagi: z uwagi na fakt, iż przedmiotowy grunt zlokalizowany jest na obszarze Starego Miasta w Szczecinie, które jest wpisane do rejestru zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, wygrywający przetarg zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 tekst jednolity) przy użytkowaniu nieruchomości.  

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH  PRZYCZYN

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 19 marca 2018 r. do dnia 08 kwietnia 2018 r.